Under leieforholdet

Hvilke plikter som påhviler partene er i stor grad avhengig av hva de har avtalt.

Utleiers plikter

 • Utleier skal stille utleieleiligheten til leietakers disposisjon til avtalt tid. Dersom partene ikke har avtalt noe annet, regnes overlevering å ha skjedd når leietakeren får nøklene og adgang til leiligheten. Etter at leiligheten er overtatt, plikter utleier å holde leiligheten i den stand som følger av avtalen gjennom hele leieperioden, og han må sørge for nødvendig vedlikehold for at mangler ikke kan oppstå.
  Det kan for eksempel være taktekking, maling innvendig og utvendig, utskifting av slitte bygningsdeler og vesentlige reparasjoner. Arbeidet bør skje uten for stor ulempe for leietakeren.
  Utleieren skal også sørge for ro og orden i eiendommen.

Leietakers plikter

 • Leietaker plikter å behandle utleieleiligheten med aktsomhet, og i samsvar med det som er avtalt. Han kan ikke bruke leiligheten til annet formål enn avtalt eller forutsatt. Han har ikke anledning til å foreta forandringer uten utleiers samtykke. Gjelder det nødvendige forandringer pga funksjonshemming, kan utleier bare nekte dersom han har saklig grunn.
  Leietakers vedlikeholdsansvar er, når ikke annet er avtalt, begrenset til vedlikehold av låser, kraner, vannklosetter, elektriske brytere og kontakter, varmtvannsberedere og inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendom. I det sistnevnte ligger det at leietaker også har en vedlikeholdsplikt i forhold til møbler, kjøleskap, TV etc., som utleier har utstyrt leiligheten med.
  Leietaker må følge vanlige husordensregler. Leietakeren kan holde husdyr, dersom det ikke er til ulempe for utleieren eller andre brukere av eiendommen.
  Leietakeren har enerett til å bruke leiligheten, og utleier kan ikke komme å gå når det passer ham. Leietakeren plikter likevel å gi utleier adgang til leiligheten i nødvendig utstrekning for nødvendig tilsyn, og i den grad det trengs for at utleieren skal kunne utføre vedlikehold og endringer i leiligheten. Leietakeren skal varsles innen rimelig tid før det foretas vedlikeholdsarbeider. Gjelder det arbeid utover vanlig vedlikehold, skal han ha varsel med en frist som tilsvarer lovens oppsigelsesfrist. Varslingsfristene gjelder ikke dersom det gjelder tiltak som er nødvendige for å hindre skade, og det ikke er mulig å varsle leietakeren.
  Oppfyller ikke utleier sine plikter i leieperioden og dette ikke skyldes leietaker, kan leietaker ha grunnlag for utbedring, eventuelt reduksjon i leien, kreve erstatning og/eller holde tilbake leie. Foreligger det vesentlig mislighold fra utleiers side, kan leietaker heve leieavtalen.

Hvem kan flytte inn i leiligheten i tilegg til leietaker?

Leietakeren har rett til å la sin ektefelle/samboer, sine egne barn eller ektefelles/samboers barn flytte inn i leiligheten. For øvrig kreves utleiers samtykke.

Fremleie
Fremleie eller annen bruksoverføring fra leietaker til en tredjemann krever samtykke fra utleieren.

Salg av utleieleiligheten
Selger utleieren leiligheten, kan han samtidig overføre sine rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen til den nye eieren av leiligheten. Forøvrig skjer det ingen endringer i leieforholdet. Eierskifte gir altså ikke grunnlag for oppsigelse av leietaker, økning av husleien eller andre endringer i leieavtalen.

Du kan finne flere juridiske artikler om utleie på informasjonsportalen Juss.info – husleie eller på Eiendomsrett.no/husleie.